Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Benefincjent) w związku z realizowanym projektem: „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08 w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 31 marca 2012 roku poszukuje firmy szkoleniowej, która przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie
(8 godzin szkoleniowych), dla grupy szkoleniowej 15-20 osób z tematu:

„Zamówienia publiczne”
w terminie 11.02.2012 r.
dla osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego

Usługa obejmuje:
1. zapewnienie trenera;
2. zaproponowanie programu szkolenia;
3. przygotowanie materiałów i wydruk materiałów dla uczestników szkolenia.
Kryteria oceny oferty:
1. Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń - 10% oceny oferty;
2. Program szkolenia - 20% oceny oferty;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie - 40% oceny oferty,
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowego szkolenia - 30% oceny oferty.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium polega na zsumowaniu poszczególnych kryteriów oceny. Procenty odpowiadają liczbom. Oferty będą oceniane pod względem kryteriów, opisanych powyżej. Każdemu kryterium zostanie przypisana liczba punktów. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

  I. Punkty za kryterium opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zostaną przyznane według następujących reguł:
powyżej 4 lat - 8 punktów,
od 2 do 4 lat – 4 punktów,
poniżej 2 lat – 0 punktów,
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń, ich tematy oraz daty)
dodatkowe 2 punkty za przeprowadzenie 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat
(należy podać nazwy szkoleń, datę prowadzenia oraz liczbę przeprowadzonych godzin).

   II. Punkty za kryterium program szkoleń zostaną przyznane w następujący sposób:
 20 punktów otrzyma oferta zawierająca program w pełni dostosowany do potrzeb osób, do których skierowane jest szkolenie (zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego), realny do realizacji w czasie szkolenia, uwzględniający różne metody prowadzenia szkolenia, itp.
10 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia częściowo adekwatny do potrzeb Beneficjenta,
0 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia nieadekwatny do potrzeb Beneficjenta.

   III. Punkty za kryterium: CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie:
a. 10 punktów - wykształcenie  trenera w tematyce zamówień publicznych
b. doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z tematyki szkolenia*:
powyżej 4 lat - 20 punktów,
od 2 do 4 lat – 10 punktów,
od 1 do 2 lat – 5 punktów,
poniżej 1 roku – 0 punktów.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń)
* W przypadku podania w ofercie większej ilości trenerów brany będzie pod ocenę pierwszy trener w kolejności alfabetycznej nazwiska.
c. 10 punktów - za przeprowadzenie powyżej 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń).
W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 IV. Punkty za kryterium cena. Liczba punktów w kryterium: 0-20 pkt.:
cena najniższa spośród oferowanych 20 punktów
cena najwyższa 0 punktów.
Pozostałe punkty będą przyznawane proporcjonalnie co do wysokości ceny.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia  zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrana firma nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejną firmą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informujemy, że:
Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym.

Oferty zawierające:
1.Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
2. Program szkolenia;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie;
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowe szkolenia;
5. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. prosimy o wysłanie na adres e-mail: pokl.811@fund.org.pl do dnia 01.02.2012  r. do godziny 10:00 z dopiskiem: oferta „Zamówienia publiczne”.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Benefincjent) w związku z realizowanym projektem: „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08 w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 31 marca 2012 roku poszukuje firmy szkoleniowej, która przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie
(8 godzin szkoleniowych), dla grupy szkoleniowej 15-20 osób z tematu:

„Ochrona danych osobowych”
w terminie 25.02.2012 r.
dla osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego

Usługa obejmuje:
1. zapewnienie trenera;
2. zaproponowanie programu szkolenia;
3. przygotowanie materiałów i wydruk materiałów dla uczestników szkolenia.

Kryteria oceny oferty:
1. Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń - 10% oceny oferty;
2. Program szkolenia - 20% oceny oferty;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie - 40% oceny oferty,
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowego szkolenia - 30% oceny oferty.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium polega na zsumowaniu poszczególnych kryteriów oceny. Procenty odpowiadają liczbom. Oferty będą oceniane pod względem kryteriów, opisanych powyżej. Każdemu kryterium zostanie przypisana liczba punktów. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.

  I. Punkty za kryterium opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zostaną przyznane według następujących reguł:
powyżej 4 lat - 8 punktów,
od 2 do 4 lat – 4 punktów,
poniżej 2 lat – 0 punktów,
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń, ich tematy oraz daty)
dodatkowe 2 punkty za przeprowadzenie 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat
(należy podać nazwy szkoleń, datę prowadzenia oraz liczbę przeprowadzonych godzin).

   II. Punkty za kryterium program szkoleń zostaną przyznane w następujący sposób:
 20 punktów otrzyma oferta zawierająca program w pełni dostosowany do potrzeb osób, do których skierowane jest szkolenie (zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego), realny do realizacji w czasie szkolenia, uwzględniający różne metody prowadzenia szkolenia, itp.
10 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia częściowo adekwatny do potrzeb Beneficjenta,
0 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia nieadekwatny do potrzeb Beneficjenta.
 

III. Punkty za kryterium: CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie:
a. 10 punktów - wykształcenie  trenera w zakresie prawa lub kierunków pokrewnych dla  ochrony danych osobowych
b. doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z tematyki szkolenia*:
powyżej 4 lat - 20 punktów,
od 2 do 4 lat – 10 punktów,
od 1 do 2 lat – 5 punktów,
poniżej 1 roku – 0 punktów.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń)
* W przypadku podania w ofercie większej ilości trenerów brany będzie pod ocenę pierwszy trener w kolejności alfabetycznej nazwiska.
 c. 10 punktów - za przeprowadzenie powyżej 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń).
W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

IV. Punkty za kryterium cena. Liczba punktów w kryterium: 0-20 pkt.:
cena najniższa spośród oferowanych 20 punktów
cena najwyższa 0 punktów.

Pozostałe punkty będą przyznawane proporcjonalnie co do wysokości ceny.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia  zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrana firma nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejną firmą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informujemy, że:
Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym.

Oferty zawierające:
1.Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
2. Program szkolenia;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie;
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowe szkolenia;
5. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. prosimy o wysłanie na adres e-mail: pokl.811@fund.org.pl do dnia 02.02.2012  r. do godziny 10:00 z dopiskiem: oferta „Ochrona danych osobowych”.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Benefincjent) w związku z realizowanym projektem: „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08 w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 31 marca 2012 roku poszukuje firmy szkoleniowej, która przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie
(8 godzin szkoleniowych), dla grupy szkoleniowej 15-20 osób z tematu:

„Kontrola i audyt w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
w terminie 03.03.2012 r.
dla osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego

Usługa obejmuje:
1. zapewnienie trenera;
2. zaproponowanie programu szkolenia;
3. przygotowanie materiałów i wydruk materiałów dla uczestników szkolenia.

Kryteria oceny oferty:
1. Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń - 10% oceny oferty;
2. Program szkolenia - 20% oceny oferty;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie - 40% oceny oferty,
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowego szkolenia - 30% oceny oferty.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium polega na zsumowaniu poszczególnych kryteriów oceny. Procenty odpowiadają liczbom. Oferty będą oceniane pod względem kryteriów, opisanych powyżej. Każdemu kryterium zostanie przypisana liczba punktów. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.
   I. Punkty za kryterium opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zostaną przyznane według następujących reguł:
powyżej 4 lat - 8 punktów,
od 2 do 4 lat – 4 punktów,
poniżej 2 lat – 0 punktów,
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń, ich tematy oraz daty)
dodatkowe 2 punkty za przeprowadzenie 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat
(należy podać nazwy szkoleń, datę prowadzenia oraz liczbę przeprowadzonych godzin).

   II. Punkty za kryterium program szkoleń zostaną przyznane w następujący sposób:
 20 punktów otrzyma oferta zawierająca program w pełni dostosowany do potrzeb osób, do których skierowane jest szkolenie (zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego), realny do realizacji w czasie szkolenia, uwzględniający różne metody prowadzenia szkolenia, itp.
10 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia częściowo adekwatny do potrzeb Beneficjenta,
0 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia nieadekwatny do potrzeb Beneficjenta.

   III. Punkty za kryterium: CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie:
a. 10 punktów - wykształcenie  trenera w tematyce kontroli i audytu   b. doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z tematyki szkolenia*:
powyżej 4 lat - 20 punktów,
od 2 do 4 lat – 10 punktów,
od 1 do 2 lat – 5 punktów,
poniżej 1 roku – 0 punktów.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń)
* W przypadku podania w ofercie większej ilości trenerów brany będzie pod ocenę pierwszy trener w kolejności alfabetycznej nazwiska.
   c. 10 punktów - za przeprowadzenie powyżej 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń).
W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

IV. Punkty za kryterium cena. Liczba punktów w kryterium: 0-20 pkt.:
cena najniższa spośród oferowanych 20 punktów
cena najwyższa 0 punktów.


Pozostałe punkty będą przyznawane proporcjonalnie co do wysokości ceny.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia  zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrana firma nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejną firmą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informujemy, że:
Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym.

Oferty zawierające:
1. Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
2.  Program szkolenia;
3.  CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie;
4.  Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowe szkolenia;
5.  Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. prosimy o wysłanie na adres e-mail: pokl.811@fund.org.pl do dnia 03.02.2012  r. do godziny 10:00 z dopiskiem: oferta „Kontrola i audyt w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Benefincjent) w związku z realizowanym projektem: „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08 w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 31 marca 2012 roku poszukuje firmy szkoleniowej, która przeprowadzi jedno jednodniowe szkolenie
(8 godzin szkoleniowych), dla grupy szkoleniowej 15-20 osób z tematu:


„Równość szans kobiet i mężczyzn”
w terminie 04.02.2012 r.
dla osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego


Usługa obejmuje:
1. zapewnienie trenera;
2. zaproponowanie programu szkolenia;
3. przygotowanie materiałów i wydruk materiałów dla uczestników szkolenia.
Kryteria oceny oferty:
1. Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń - 10% oceny oferty;
2. Program szkolenia - 20% oceny oferty;
3. CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie - 40% oceny oferty,
4. Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowego szkolenia - 30% oceny oferty.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium polega na zsumowaniu poszczególnych kryteriów oceny. Procenty odpowiadają liczbom. Oferty będą oceniane pod względem kryteriów, opisanych powyżej. Każdemu kryterium zostanie przypisana liczba punktów. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej punktów.


   I. Punkty za kryterium opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zostaną przyznane według następujących reguł:
powyżej 4 lat - 8 punktów,
od 2 do 4 lat – 4 punktów,
poniżej 2 lat – 0 punktów,
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń, ich tematy oraz daty)
dodatkowe 2 punkty za przeprowadzenie 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat
(należy podać nazwy szkoleń, datę prowadzenia oraz liczbę przeprowadzonych godzin).

   II. Punkty za kryterium program szkoleń zostaną przyznane w następujący sposób:
 20 punktów otrzyma oferta zawierająca program w pełni dostosowany do potrzeb osób, do których skierowane jest szkolenie (zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego), realny do realizacji w czasie szkolenia, uwzględniający różne metody prowadzenia szkolenia, itp.
10 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia częściowo adekwatny do potrzeb Beneficjenta,
0 punktów otrzyma oferta zawierająca program szkolenia nieadekwatny do potrzeb Beneficjenta.


   III. Punkty za kryterium: CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie:
a. doświadczenie w tematyce UE:

  • powyżej 4 lat - 10 punktów,
  • od 2 do 4 lat – 5 punktów,
  • 0 do 2 lat – 0 punktów,

   b. doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z tematyki szkolenia*:

  • powyżej 4 lat - 20 punktów,
  • od 2 do 4 lat – 10 punktów,
  • od 1 do 2 lat – 5 punktów,
  • poniżej 1 roku – 0 punktów.

(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń)
* W przypadku podania w ofercie większej ilości trenerów brany będzie pod ocenę pierwszy trener w kolejność alfabetycznej nazwiska.


   c. 10 punktów - za przeprowadzenie powyżej 10 szkoleń z tematyki szkolenia w przeciągu ostatnich 2 lat.
(doświadczenie w prowadzeniu szkoleń powinno podane być w latach i zawierać liczbę przeprowadzonych szkoleń).
W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.


 IV. Punkty za kryterium cena. Liczba punktów w kryterium: 0-20 pkt:
cena najniższa spośród oferowanych 20 punktów
cena najwyższa 0 punktów.
Pozostałe punkty będą przyznawane proporcjonalnie co do wysokości ceny.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia  zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrana firma nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejną firmą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Informujemy, że:
Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym.

Oferty zawierające:
1.      Opis firmy oraz jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
2.      Program szkolenia;
3.      CV trenerów prowadzących szkolenie oraz inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie;
4.      Cenę brutto za przeprowadzenie jednego jednodniowe szkolenia;
5.      Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Beneficjentem podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
prosimy o wysłanie na adres e-mail: pokl.811@fund.org.pl  do dnia 25.01.2012  r. do godziny 10:00 z dopiskiem: oferta „Równość szans kobiet i mężczyzn”


 

następna strona »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 56252
Ostatnia aktualizacja:
2012.01.23 10:57