1. Szkolenie „Zamówienia publiczne”
   
 2. Szkolenie „Pomoc publiczna”
   
 3. Szkolenie  „Biznes plan i studium wykonalności”
   
 4. Szkolenie  „Budżetowania w projektach”
   
 5. Szkolenie „Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie”.Szkolenie „Zamówienia publiczne” dostarcza wiedzy, która przygotowuje do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z systemem zamówień publicznych w Polsce, podmiotowym i przedmiotowym zakresem stosowania znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz zasadami udzielania zamówień publicznych. Szkolenie przybliża wiedzę z zakresu wartości zamówienia, trybów udzielania zamówień publicznych oraz zamówień podprogowych do 14 tys. euro. Osoby przeszkolone poznają się z zasadami postępowania o zamówienie publiczne w aspektach dla zamawiających i wykonawców.
W czasie szkolenia przybliżone zostaną czynności do jakich zobligowany jest zamawiający, związane z oceną ofert złożonych w postępowaniu. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiadomości z zakresu wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej oraz na temat umowy w zamówieniach publicznych.
 

Szkolenie „Pomoc publiczna”

Celem szkolenia „Pomoc publiczna” jest przedstawienie aspektów prawnych i podstawowych przesłanek związanych z pomocą publiczną. Osoby przeszkolone zapoznają się z procedurami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie pomocy publicznej w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz umiejętności związane z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych. Słuchacze poznają zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007 - 2013 – omówienie przykładowych rozporządzeń stanowiących programy pomocowe do: Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie dostarcza informacje z zakresu pomocy publicznej udzielanej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pomocy publicznej udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy. Podczas szkolenia „Pomoc publiczna” omówione będą instrumenty pomocowe, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy.
 

Szkolenie  „Biznes plan i studium wykonalności”

Szkolenie „Biznes plan i studium wykonalności” dostarcza zarówno wiedzy merytorycznej, jak również ma za zadanie przybliżyć praktyczne aspekty opracowania
i realizacji biznes planów oraz studium wykonalności. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami tworzenia biznes planu, studium wykonalności i analizy finansowej oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu, robienia analizy finansowej i studium wykonalności. Szkolenie porusza następujące zagadnienia: miejsce i rolę biznes planu i studium wykonalności w procesie ubiegania się
o źródła finansowe, funkcje studium wykonalności w procesie ubiegania się o środki finansowe. Uczestnicy szkolenia powinni nabyć umiejętność poprawnego sporządzania biznes planów i studium wykonalności. Podczas szkolenia odbędą się również praktyczne warsztaty  sporządzania biznes planu i studium wykonalności.
 

Szkolenie  „Budżetowania w projektach”

Szkolenie „Budżetowanie w projektach” porusza zagadnienia związane
z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach i instytucjach. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: sposobów i technik planowania w projektach, doboru odpowiednich narzędzi i metod planistycznych, planowania w oparciu o produkty, rodzajów i ogólnych metod budżetowania w projektach, stosowania zasad kontroli budżetowej, uzyskania świadomości kosztowej w realizowanych projektach, technik optymalizacji i minimalizacji kosztów w projektach; narzędzi wspomagających budżetowanie. Szkolenie ma wyjaśnić podstawowe kategorie i metody wykorzystywane
w zarządzaniu finansami, w controlingu i w budżetowaniu oraz przybliżyć ogólne zagadnienia finansowe w projektach realizowanych zgodnie z przyjętą w organizacji metodyką zarządzania projektami. W tym celu wykorzystana zostanie metodyka PRINCE2 jako najbardziej optymalna metodyka do integrowania wiedzy dotyczącej budżetowania. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu powinni umieć skonstruować poprawnie budżet oraz poznać ogólne kryteria wyboru projektów inwestycyjnych (oraz strategicznych) do realizacji (z punktu widzenia zasobów i kosztów organizacji) oraz  fundamentalną rolę analizy wyboru kompromisu w budżetowaniu projektów (świadomość trzech atrybutów
w realizacji projektów). Dla uczestników szkolenia przewidziane są również indywidualne konsultacje.
 

Szkolenie „Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie”.

Szkolenie „Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie” ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu sprawnego zarządzania czasem i ryzykiem w projekcie oraz praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników.  W czasie szkolenia omówiona zostanie identyfikacja działań, które muszą zostać wykonane dla osiągnięcia celów projektu. Słuchacze zapoznają się z identyfikacją i udokumentowaniem zależności między działaniami oraz przyczynami niepowodzeń projektów. Osoby przeszkolone zdobędą wiedzę z zakresu metody identyfikacji ryzyk i planowania działań zapobiegawczych oraz monitorowania ryzyk w trakcie projektu. Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak: szacowanie czasu potrzebnego dla wykonania poszczególnych działań, analizowanie kolejności działań, czasów trwania oraz wymaganych zasobów pod kątem stworzenia harmonogramu, nadzorowanie zmian do harmonogramu, podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie, hierarchizacja ryzyk. Szkolenie pozwoli uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 8955
Ostatnia aktualizacja:
2011.01.13 15:16