Szkolenia przeprowadzanie w ramach Projektu Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy pozwolą osobom zatrudnionym na terenie województwa mazowieckiego podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Udział w szkoleniach nauczy Beneficjentów Ostatecznych myślenia projektowego, wskazując na specyfikę każdego etapu przygotowania projektów, nie tylko dotyczących tematyki unijnej. Charakter szkoleń (wykłady i warsztaty) pozwala poznać praktyczną stronę omawianych zagadnień, co będzie cennym doświadczeniem w rozwoju własnej kariery zawodowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz korzyści, jakie wyniesie każdy biorący udział w szkoleniach:

Rezultaty twarde (w toku całego projektu):

Liczba uczestników szkoleń – 645

Liczba dni szkoleniowych – 56

Liczba szkoleń - 43

Liczba tematów szkoleń – 12

 

Rezultaty miękkie:

Przede wszystkim uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności organizowania pracy
zespołu projektowego, m.in. planowania czasu pracy, zarządzania zasobami ludzkimi
(np. poprzez odpowiedni przydział obowiązków), zarządzania ryzykiem,
utrzymywania kontroli w kluczowych fazach projektu, wreszcie - zamykania projektu.
Stanie się bardziej świadomy przebiegu kolejnych etapów projektu.

 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniach:

 

1. Podniesienie kwalifikacji poprzez nabycie bądź wzmocnienie umiejętności:

- dostosowywania pracy do zmieniających się faz rozwoju organizacji;

- ustalania priorytetów, planowania zadań;

- sporządzania biznes planów i studiów wykonalności;

- zarządzania powierzonymi środkami finansowymi;

- konstruowania poprawnych budżetów projektów;

- przygotowywania aplikacji umożliwiających pozyskiwanie dotacji.

 

2. Zdolności motywacyjne:

- poprawienie komunikacji interpersonalnej;

- zwiększenie motywacji do pracy i współpracy;

- podniesienie poziomu własnej samooceny;

- chęć realizacji i zarządzania projektami;

- podniesienie aspiracji zawodowych;

- umiejętność dostrzegania wymiernych efektów własnej pracy.

 

3. Osobiste predyspozycje:

- większe zaangażowanie w podejmowane działania;

- wzmocnione poczucie odpowiedzialności za własne działania;

- poprawa osobistego wizerunku poprzez zdobycie nowej wiedzy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 1928
Ostatnia aktualizacja:
2010.10.01 10:48