RYS HISTORYCZNY I CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI

FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARSZAWIE powołana została przez Izbę Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Warszawie oraz wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 17.11.1992 roku. Fundacja powstała w wyniku XIX Światowego Kongresu Small Businessu (International Small Business Congress – ISBC), który odbył się w Polsce.

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą „non-profit”. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi zajmującymi się rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz tematyką integracji europejskiej.Celem działania Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce oraz propagowanie idei Światowych Kongresów Small Businessu. Zadania te realizuje poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję małych i średnich przedsiębiorstw.

Do głównych zadań Fundacji należą:

1.Obsługa programów dotacji Unii Europejskiej realizowana jako zadanie Regionalnej Instytucji Finansującej,
2.Organizacja Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i średnich Przedsiębiorstw – dorocznego spotkanie przedsiębiorców polskich z przedstawicielami Parlamentu, Rządu oraz organizacji wspierających rozwój sektora msp.
3.Organizacja Mazowieckich Spotkań Przedsiębiorców – dorocznych spotkań przedsiębiorców mazowieckich z władzami Mazowsza (Marszałkiem Województwa, Wojewodą, Prezydentami Miast, przedstawicielami samorządów administracji terytorialnej, itp.)
4.Wdrażanie oraz promocja inicjatyw kolejnych Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC) w szczególności Kongresu organizowanego w Warszawie w 2004 r.
5.Wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez świadczenie usług informacyjnych i doradczych.

Od roku 2001 Fundacja MSP zajmuje się obsługą programów dotacji Unii Europejskiej (Phare 2000 i Phare 2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, fundusze strukturalne) jako Regionalna Instytucja Finansująca. Działania w tym zakresie obejmują m.in.:

1.pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje,
2.promocję programów wśród przedsiębiorców,
3.ocenę wniosków pod względem formalnym, administracyjnym i merytorycznym (w zależności od programu)
4.monitoring działań wnioskodawców,
5.rozliczanie wniosków w wypłatę dotacji, oraz inne działania.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw promuje idee Światowych Kongresów Small Businessu, występuje w szczególności jako organizator (wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) 31 Światowego Kongresu Small Businessu (31st International Small Business Congress – 31 ISBC),  mającego miejsce w 2004 r. w Warszawie. Światowe Kongresy Small Businessu mają  ponad 30-letnią tradycję i corocznie gromadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli organizacji biznesowych, rządów i parlamentów z całego świata. Celem Kongresu jest promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie współpracy biznesowej w środowisku międzynarodowym oraz podkreślenie roli MSP dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. O randze ISBC świadczy fakt, że odbywają się one pod patronatem głowy państwa w osobie Prezydenta lub Króla.

Do ważnych obszarów działania Fundacji należy również organizacja: Ogólnopolskich Forum Gospodarczych Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mazowieckich Spotkań Przedsiębiorców, szkoleń, seminariów oraz spotkań członków Klubu Przedsiębiorców.

Od  1996 r. Fundacja jest częścią ogólnopolskiej sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Podstawową strukturę KSU stanowi sieć ponad 140 regionalnych ośrodków, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Podstawowym celem KSU jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczanie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską. Krajowy System Usług dla MSP powstał w 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która wspiera system organizacyjnie i merytorycznie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 1497
Ostatnia aktualizacja:
2010.09.30 09:15