Cele Projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, realizuje dziesięć priorytetów na poziomach centralnym i regionalnym. Projekt Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw wchodzi w skład Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Kapitał Ludzkijest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gosporadczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Projekt Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy zwiększa potencjał zasobów ludzkich poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy chcą z własnej inicjatywy zwiększać swoją atrakcyjność na rynku zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 2496
Ostatnia aktualizacja:
2010.09.30 09:11